این نقاشی ها یا بر روی "بوم نقاشی" چاپ و بر چهارچوب چوبی کشیده می شوند و یا (با قیمت کمتر) بر روی "شاسی" عرضه می گردند؛ که در این مورد محصول با برچسب "شاسی" مشخص شده است؛ همچنین در مورد شاسی ها و به دلیل اندازه های ثابت قاب آنها، قسمتی از نقاشی کراپ می شود. در هر صورت مقیاس این نقاشی ها و جزئیات آنها وفادار به نمونه واقعی اثر می باشد. لطفا هنگام خرید به برچسب "شاسی" و یا "بوم نقاشی" توجه کنید؛ در صورت عدم درج این برچسب ها، محصول مذکور، روی بوم نقاشی عرضه می گردد.

اطلاعات بیشتر